Login / Register

ABOUT US

Thai A4Mจัดเป็น non– profit medical society เป็นองค์กรที่มี วัตถุประสงค์ที่จะยืดอายุ ชะลอวัย ป้องกันรักษาโรคของความสูงวัยให้คนมีอายุยืนด้วยสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์เป็นองค์กรที่เป็นสื่อกลางให้ความรู้แก่สมาชิกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของการชะลอวัย ป้องกัน รักษาโรคจากความเสื่อมชะลอวัยตามอายุขัยที่เป็น Physiological age ซึ่งเกิดจากปัจจัยสาเหตุต่างๆ เป็นโรคหัวใจอัลไซเมอร์ กระดูกพรุน เพื่อยืดอายุและพัฒนาสุขภาพ ให้แข็งแรง

FACEBOOK